Back to homepage

Rustpensioenen

Financiering
Algemene regel: Systeem gefinancierd middels sociale bijdragen (ten laste van de werkgever) met overheidssubsidie

Sociale bijdragen:
• 32,70%, waarvan 23,81% ten laste van de werkgever en 8,89% ten laste van de werknemer
Er is geen maximum plafond

Overheidsdeelname: gedeeltelijk gefinancierd door de overheid voor wat betreft de sociale toeslag, het anciënniteitspensioen en aanvullingen op het minimum pensioen.

Wetgeving
Wet n. 155 van 23 april 1981
Wet n. 638 van 11 november 1983
Overheidsverordening n. 503 van 30 december 1992
Wet n. 335 van 8 augustus 1995
Wet n. 234 van 23 augustus 2004

Grondslag
Systeem van verplichte sociale verzekering, gefinancierd door middel van sociale bijdragen voor werknemers in loondienst, met pensioenen afhankelijk van inkomen, gestorte pensioenbijdragen en bijdrageperiode.
Aparte regeling voor zelfstandigen

Toepassingsgebied
Alle werknemers in loondienst in de private sector.
Aparte regelingen voor boeren, (deel-)pachters, ambachtslui en handelaars

Voorwaarden
Minimum duur van de bijdrageperiode:
• Verzekerden vòòr 1.1.1996: 20 bijdragenjaren
• Verzekerden nà 1.1.1996: 5 bijdragejaren

Voorwaarden voor een volledig pensioen of voor het volle percentage: 40 verzekerings- en bijdragejaren

Wettelijke pensioenleeftijd:
• Normaal pensioen (ouderdom)
Verzekerden vòòr 1.1.1996 (loonsysteem): 65 jaar voor mannen, 64 voor vrouwen
Verzekerden nà 1.1.1996 (bijdragesysteem): variabele leeftijd van 57 tot 65 jaar

• Vervroegd pensioen (anciënniteit)
Werknemers in loondienst en ambtenaren: leeftijd 57 jaar en 35 premiejaren òf 39 premiejaren ongeacht de leeftijd
Zelfstandigen: leeftijd 58 jaar en 35 premiejaren òf 40 premiejaren ongeacht de leeftijd

• Pre-pensionering
Werknemers van in economische problemen verkerende bedrijven kunnen vervroegd met pensioen gaan: vervroeging van maximaal 5 jaar ten opzichte van de normale leeftijd

Bijzondere voorwaarden voor vroegtijdig begonnen werknemers (die tusssen hun 14de en 19de jaar gedurende ten minste 52 weken premies hebben betaald), voor arbeiders die fysiek intensieve arbeid verrichten, voor personen die onder bijzondere maatregelen vallen voor reïntegratie op de arbeidsmarkt als gevolg van bedrijfssluiting of reorganisatie van hun bedrijf

• Uitgesteld pensioen
Uitstel mogelijk tot uiterlijk 65-jarige leeftijd

Voor wat betreft de periode oktober 2004- december 2007, kunnen de werknemers in de private sector die recht hebben op pensioen, blijven werken: het pensioen wordt “bevroren” en de werknemer ontvangt het eigen loon plus het premiebedrag (bonus), ongeveer 32,7%, onbelastbaar. Vanaf januari 2008 kan de werknemer die de bonus heeft ontvangen, kiezen of hij doorgaat met werken met hervatting van de premiebetaling of dat hij met pensioen gaat met het eerder bevroren bedrag.

Uitkeringen
Bepalende factoren voor de pensioenuitkering: referentieloon, duur premieperiode.

Berekeningscriteria
Verzekerden vòòr 1.1.1996:
• Inkomsten uit arbeid tot € 39.297,00: 2% x a x R
• Inkomsten uit arbeid tot € 52.265,01: 1,6% x a x R
• Inkomsten uit arbeid tot € 65.233,02: 1,35% x a x R
• Inkomsten uit arbeid tot € 74.664,30: 1,1% x a x R
• Inkomsten uit arbeid meer dan € 74.664,30: 0,9% x a x R

a = aantal verzekeringsjaren (max 40)
R = referentieloon(zie onder)

Verzekerden nà 1.1.1996:
Het pensioenbedrag wordt berekend op basis van het premiebedrag vermenigvuldigd met een co-efficiënt variërend naar leeftijd (tussen de 57 en 65 jaar).

Referentieloon of berekeningsgrondslag
Voor degenen met ten minste 15 premiejaren in december 1992 wordt uitgegaan van het loongemiddelde over de laatste 5 jaar; voor degenen met een anciënniteit minder dan 15 jaar wordt het loongemiddelde over een variabele periode van de laatste 5–10 jaar aangemerkt.
Vanaf 1996 wordt de berekening uitgevoerd over alle premies van de totale periode.

Aanvullende perioden
Het totaal van de perioden van arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof, militare dienst en werkloosheid, uitkeringen voor degenen die als gevolg van bedrijfssluiting of reorganisatie van hun bedrijf onder speciale regelingen vallen.

Opslagen
Voor de personen ten laste zijn geen opslagen voorzien
Voor de minimumpensioenen bestaat een speciale jaaropslag van € 1609,01 De verzekerde moet wel aan bepaalde criteria voldoen: leeftijd 70 jaar en persoonlijk jaarinkomen lager dan € 7.167,55 (€ 12.129,91 voor gezinsinkomen)

Minimum pensioen:
• Verzekerden vòòr 1.1.1996: € 5.558,54
• Verzekerden nà 1.1.1996: de wet voorziet geen minimum pensioen

Maximum pensioen: de wet voorziet geen maximum pensioen

Anticipatie: (zie pre-pensionering)

Uitstel: mogelijk. Recht op pensioenaanvulling na 40 premiejaren

Gedeeltelijk pensioen
Niet voorzien

Indexatie
Jaarlijkse indexatie op basis van de ontwikkeling van de kosten voor levensonderhoud

Bijtelling bij inkomsten uit arbeid
Mogelijk zowel voor inkomsten uit arbeid in loondienst als voor inkomsten uit zelfstandige arbeid, zonder voorwaarden tot aan het bereiken van het minimum-pensioenbedrag.
Vanaf 1.1.2003 totale cumulatie mogelijk bij anciënniteitspensioen

Fiscale behandeling
Pensioenen fiscaal belastbaar