Back to homepage

Overlevingspensioen

Financiering
Algemene regel: Eri s geen specifieke financiering. De financiering van de afzonderlijke onderdelen in de sociale zekerheid behoort tot het totale beheer van het systeem (sociale bijdragen, overheidssubsidies, belasting toegevoegde waarde), welke –afhankelijk van de noodzaak – wordt verdeeld over de verschillende sectoren.

Sociale bijdragen:
• 37,84%, basispremie (waarvan 24,77% werkgeversdeel en 13,07% werknemersdeel)
• 7,48% werkgeversdeel (cotisation de modération salariale)
• 1,69% werkgeversdeel (voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers)

Andere specifieke heffingen: Zie ouderdomspensioenen.

Overheidsbijdrage: Afhankelijk van de noodzaak.

Wetgeving
Werknemers in loondienst: Zakelijke verordening van 24 oktober 1967. Zakelijke verordening van 21 december 1967. Zakelijke verordening van 23 december 1996.

Zelfstandigen: Zakelijke verordening van 10 november 1967. Zakelijke verordening van 22 december 1967.

Grondslag
Systeem van verplichte sociale verzekering, hoofdzakelijk gefinancierd middels sociale bijdragen ten laste van de actieve bevolkingsgroep (werknemers en zelfstandigen), met pensioenen gekoppeld aan het inkomen van de overledene, aan de gestorte pensioenbijdragen en aan de bijdrageperiode.

Toepassingsgebied
Alle werknemers, werknemers in loondienst en zelfstandigen. Aparte voorwaarden voor zelfstandigen.

Voorwaarden
De echtgeno(o)t(e) (niet de kinderen of andere nabestaanden) kan aanspraak maken op een overlevingspensioen, op voorwaarde dat:
• Hij/zij ten minste één jaar gehuwd is geweest met de overledene (deze voorwaarde geldt niet indien uit het huwelijk een kind is geboren, indien de overlevende echtgeno(o)t(e) een kind ten laste heeft of indien het overlijden van de pensioengerechtigde te wijten is aan een ongeval of een beroepsziekte na de huwelijksdatum);
• Hij/zij ten minste 45 jaar oud is;
• Hij/zij niet een bepaalde inkomensdrempel overschrijdt (zie toegepaste arbeid)

Toegepaste arbeid
Mogelijk in de volgende inkomenscategorieën:
• € 14.848,13 voor werknemers (€ 18.553,93 met kinderen ten laste)
• € 11.874,50 voor zelfstandigen (€ 14.848,13 met kinderen ten laste)

Uitkeringen
80% van het ouderdomspensioen dat de overleden echtgeno(o)t(e), ontving of zou hebben ontvangen. Ingeval de echtgeno(o)t(e) hertrouwt, bestaat geen aanspraak meer op het overlevingspensioen.

Minimum pensioen: € 10.232,50 per jaar bij een volledige beroepsloopbaan (de berekening wordt pro rata uitgevoerd, mits de loopbaan ten minste gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan).

Maximum pensioen: Als berekeningsbasis voor het pensioen wordt het maximum loonbedrag van € 41.564,11 gebruikt.

Fiscale behandeling
Pensioen fiscaal belastbaar