Back to homepage

Moederschap / Vaderschap

Financiering
Algemene regel: Eri s geen specifieke financiering. De financiering van de afzonderlijke onderdelen in de sociale zekerheid behoort tot het totale beheer van het systeem (sociale bijdragen, overheidssubsidies, belasting toegevoegde waarde), welke –afhankelijk van de noodzaak – wordt verdeeld over de verschillende sectoren.

Sociale bijdragen:
• 37,84%, basispremie (waarvan 24,77% werkgeversdeel en 13,07% werknemersdeel)
• 7,48% werkgeversdeel (cotisation de modération salariale)
• 1,69% werkgeversdeel (voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers)

Andere specifieke heffingen: Een deel van de heffingen op de autoverzekeringen, op de ziekenhuisopnameverzekeringen, op de pensioenen (3,55%) en op producten van de farmaceutische industrie.

Overheidbijdrage: Afhankelijk van de noodzaak.

Wetgeving
Vrouwelijke werknemers: Wet op de verplichte verzekering van 14 juli 1994. Zakelijke verordening van 3 juli 1996. Reglement van 16 april 1997

Vrouwelijke zelfstandigen: Zakelijke verordening van 20 juli 1971.

Grondslag
Systeem van verplichte sociale verzekering, hoofdzakelijk gefinancierd middels sociale bijdragen ten laste van de actieve bevolkingsgroep (werknemers en zelfstandigen).

Vrouwelijke werknemers: Inkomensafhankelijke uitkering
Vrouwelijke zelfstandigen: Forfaitaire uitkering

Toepassingsgebied
Uitkeringen in natura: Alle vrouwelijke werknemers en daarmee gelijkgestelde categorieën en hun gezinsleden

Uitkeringen in geld (moederschapsuitkering): Alle vrouwelijke werknemers en daarmee gelijkgestelde categorieën. Aparte voorwaarden voor vrouwelijke zelfstandigen.

Voorwaarden
Uitkeringen in natura: Storting van minieme sociale bijdragen voor het lopende of het daaraan voorafgaande jaar.

Uitkeringen in geld (moederschapsuitkering): Ten minste 6 maanden sociale bijdrage

Uitkeringen
In natura
Pre- en postnatale zorg, hulp en zorg bij de bevalling, in het ziekenhuis, in het day hospital of thuis

Verlof
Voor de moeder:
6 weken vòòr de bevalling (8 in geval van meervoudige zwangerschap). Eén week verplicht vòòr de bevalling.
9 weken verplicht nà de bevalling.
De niet-opgenomen facultatieve verlofdagen kunnen worden gebruikt na het bevallingsverlof of na de ziekenhuisopname van het kind
Voor de vader:
10 dagen ter gelegenheid van de geboorte (idem voor beide ouders bij adoptie).
In geval van langdurige ziekenhuisopname of overlijden van de moeder, kan de vader omzetting vragen van het moederschaps- naar vaderschaps-verlof

Ten laste van de werkgever: Niet voorzien

In geld
Moederschapsuitkering:
82% van het loon tijdens de eerste 30 dagen. 75% vanaf de 31ste dag en bij verlenging van het zwangerschapsverlof. Aparte voorwaarden voor degenen met een werkloosheids- of invaliditeitsuitkering.

Kraamgeld::
€ 945 voor het eerste kind, € 711 voor de volgende kinderen (2 maanden vòòr de vermoedelijke geboortedatum)

Adoptiepremie:
€ 945 voor elke adoptie

Fiscale behandeling
Moederschapsuitkering:
Uitkering fiscaal belastbaar
Kraamgeld en adoptiepremie:
Uitkering niet fiscaal belastbaar