Back to homepage

Invaliditeit

Financiering
Algemene regel: Eri s geen specifieke financiering. De financiering van de afzonderlijke onderdelen in de sociale zekerheid behoort tot het totale beheer van het systeem (sociale bijdragen, overheidssubsidies, belasting toegevoegde waarde), welke –afhankelijk van de noodzaak – wordt verdeeld over de verschillende sectoren.

Sociale bijdragen:
• 37,84%, basispremie (waarvan 24,77% werkgeversdeel en 13,07% werknemersdeel)
• 7,48% werkgeversdeel (cotisation de modération salariale)
• 1,69% werkgeversdeel (voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers)

Andere specifieke heffingen: Een deel van de heffingen op de autoverzekeringen.

Overheidsbijdrage: Afhankelijk van de noodzaak.

Wetgeving
Werknemers in loondienst: Wet op de verplichte verzekering van 14 juli 1994. Zakelijke verordening van 3 juli 1996. Reglement van 16 april 1997

Zelfstandigen: Zakelijke verordening van 20 juli 1971.

Grondslag
Systeem van verplichte sociale verzekering, hoofdzakelijk gefinancierd middels sociale bijdragen ten laste van de actieve bevolkingsgroep (werknemers en zelfstandigen).

Werknemers in loondienst: Inkomensafhankelijk uitkering
Zelfstandigen: Forfaitair uitkering

Toepassingsgebied
Alle werknemers en daarmee gelijkgestelde categorieën en hun gezinsleden. Aparte voorwaarden voor zelfstandigen.

Verzekerd risico
Als invalide wordt beschouwd de werknemer die, als gevolg van een ziekte of handicap, niet in staat is méér dan een derde van het normale loon te verdienen als wat een arbeider van dezelfde categorie en scholing zou kunnen verdienen.

Voorwaarden
Minimum ongeschiktheidspercentage: 66%
Periode: Tijdens het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid valt de invalide werknemer onder de ziekteverzekering (periode eerste arbeidsongeschiktheid). Hij kan aanspraak maken op een invaliditeitsuitkering vanaf de eerste dag volgend op het einde van de periode van de eerste arbeidsongeschiktheid tot aan de pensioenleeftijd.
Minimum verzekeringsduur: om aanspraak te kunnen maken op de invaliditeitsuitkering is de minimum verzekeringsduur 6 maanden of ten minste 120 werkdagen.

Uitkeringen
Bepalende factoren voor het pensioenbedrag: Totaalbedrag van het gederfde loon, gezinssituatie.

Berekeningscriteria: 65% van het gederfde loon indien met gezinslast, 50% indien alleenstaande, 40% indien samenwonend zonder gezinslast. 65% in alle gevallen mits de begunstigde hulp nodig heeft van een derde persoon.

Aanvullende perioden: Niet voorzien.

Minimum pensioen: € 38,73 per dag met gezinslast, € 31,23 per dag indien alleenstaande, € 27,73 indien samenwonend zonder gezinslast

Maximum pensioen: Het maximum loon, waarover de uitkering wordt berekend, is € 105,3055 euro per dag.

Andere geldelijke uitkeringen: De begunstigde met gezinslast die recht heeft op de hulp van een derde persoon, ontvangt een aanvullende forfaitaire toelage van € 5,37 per dag.

Fiscale behandeling
Uitkering fiscaal belastbaar