Back to homepage

Gezinsbijslag

Financiering
Algemene regel: Systeem gefinancierd middels verzekeringspremies (ten laste van de werkgever) met gedeeltelijke overheidssubsidies

Verzekeringspremies: 2,48% ten laste van de werkgever. Er is geen maximum plafond

Overheidsbijdrage: gedeeltelijk gefinancierd ten laste van de overheid

Wetgeving
Verordening van 30 mei 1955
Wet van 17 oktober 1961
Wet n. 153 van 13 mei 1988
Verordening n. 306 van 15 juli 1999

Grondslagen
Gezinstoeslagen: De uitkeringen zijn bestemd voor gezinnen van werknemers in loondienst en zijn gekoppeld aan het gezinsinkomen en het aantal kinderen

Toeslagen voor geplaatste kinderen: Niet voorzien

Toepassingsgebied
Begunstigden: de aanvrager; de echtgeno(o)t(e), niet wettelijk of de facto gescheiden; (klein-)kinderen ten laste tot 18 jaar

Voorwaarden
Woonplaats kinderen: geen voorwaarden

Overige voorwaarden: jaarinkomen onder bij wet vastgesteld bedrag. Het inkomen dient voor minstens 70% inkomen uit arbeid in loondienst te zijn

Leeftijdsgrens: normaal 18 jaar, voor ernstig zieken geldt geen leeftijdsgrens

Uitkeringen
Gezinsbijslagen
De uitkeringsbedragen zijn tegengesteld aan het gezinsinkomen en aan het aantal gezinsleden.

Voorbeeld van een gezin met 4 personen (geen gehandicapten):
• Jaarinkomen tot € 12.229,35: maandelijkse toelage van € 250,48
• Jaarinkomen tussen € 29.647,94 en € 42.549,63: maandelijkse toelage van € 38,73
• Jaarinkomen hoger dan € 47.065,41: geen toelage

Toeslagen voor geplaatste kinderen: Niet voorzien

Andere prestaties
Kraamgeld of adoptiepremie:
• Volgens de financiële wet voor het jaar 2006 (L. 266/2005) wordt een toeslag van € 1.000 uitgekeerd voor iedere geboorte, op voorwaarde dat het jaarinkomen niet hoger is dan € 50.000
• Economische ondersteuning van de overheid voor gezinnen met 3 kinderen: € 118,38 op 13 maandsalarissen (ten laste van de gemeente waar het gezin woonachtig is)
• Moederschapsuitkering van de gemeente waar het gezin woonachtig is, voor elk biologisch of geadopteerd kind: € 283,92 op 5 maandsalarissen, niet compatibel met andere moederschaps-uitkeringen (indien gunstiger, wordt het verschil betaald)
• Overheidstoelage voor de biologische of geadopteerde kinderen: € 1.747,82 per jaar, niet compatibel met de gemeente-uitkering en andere moederschapsuitkeringen (indien gunstiger, wordt het verschil betaald)

Toelage voor eenoudergezinnen: toeslag op de uitkering

Bijzondere gevallen
Werklozen: gewone gezinsbijslagen

Pensioengerechtigden: gewone gezinsbijslagen

Indexatie
Automatische indexatie gekoppeld aan de wijzigingen in de kosten voor het levensonderhoud

Fiscale behandeling
Uitkeringen niet belastbaar