Back to homepage

Werkloosheid

Financiering
Algemene regel: Systeem gefinancierd met verzekeringspremies (ten laste van de werkgever) met gedeeltelijke jaarlijkse overheidssubsidies

Verzekeringspremies
• Industrie (meer dan 50 werknemers):
4,71%, waarvan 4,41% werkgeversdeel en 0,30% werknemersdeel
• Handel (meer dan 50 werknemers ):
2,51%, waarvan 2,21% werkgeversdeel en 0,30% werknemersdeel

Overheidsbijdrage: jaarlijkse susbsidies

Wetgeving
Wet nr. 427 van 6 augustus 1975
Wet nr. 160 van 20 mei 1988
Wet nr. 223 van 23 juli 1991
Wet nr. 80 van 14 mei 2005

Grondslag
Alleen aanspraak op – uitsluitend – economische uitkeringen bij onvrijwillige werkloosheid (ontslag)
Volledige werkloosheid:
• Normale werkloosheidsuitkering
• Bijzondere werkloosheidsvoorziening
• Mobiliteitsuitkering

Gedeeltelijke werkloosheid:
• Aanvullingen op het loon
• Buitengewone aanvullingen op het loon

Toepassingsgebied
Volledige werkloosheid:
Normale werkloosheidsuitkering: alle werknemers in loondienst
Bijzondere werkloosheidsvoorziening: werknemers in de bouwsector
Mobiliteitsuitkering: alle werknemers (m.u.v. de bouwsector) die recht hebben op buitengewone aanvullingen op het loon

Gedeeltelijke werkloosheid:
(Buitengewone) aanvullingen op het loon: werknemers van een bepaald soort bedrijven die als gevolg van tijdelijke (markt-)situaties, crisis, reorganisatie of omschakeling hun deuren moeten sluiten

Voorwaarden
Volledige werkloosheid:
Met ingang van 1.1.1999 geen recht op uitkering bij vrijwillig ontslag
Normale werkloosheidsuitkering: 2 jaar verzekerd zijn geweest en daarvan in de afgelopen 2 jaar één jaar premie hebben betaald
Bijzondere werkloosheidsvoorziening: in de bouwsector 10 maandelijkse of 43 wekelijkse premies betaald over de afgelopen 2 jaar
Mobiliteitsuitkering: 12 maanden verzekerd bij het eigen bedrijf, waarvan ten minste 6 maanden gewerkt

Gedeeltelijke werkloosheid:
Aanvullingen op het loon: gemotiveerd verzoek van de werkgever en autorisatie van de Nationale Sociale Zekerheidsorgaan INPS
Buitengewone aanvullingen op het loon: gemotiveerd verzoek van de werkgever en Beschikking van de Minister van Werkgelegenheid

Uitkeringen
De uitkeringen zijn evenredig aan het loon en aan een maximum gebonden.

Volledige werkloosheid:
Uitkeringsprecentage:
• Normale werkloosheidsuitkering: 50% (gedurende de eerste 6 maanden, 40% voor de 7de maand) van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 maanden met een maximum per maand van € 819,62 voor salarissen minder dan € 1.773,19 en van € 985,10 voor salarissen meer dan € 1.773,19
• Bijzondere werkloosheidsvoorziening: 80% van het laatste loon, met een maximum per maand van € 983,54 voor salarissen minder dan € 1.773,19 en van € 1182,12 voor salarissen meer dan € 1.773,19
• Mobiliteitsuitkering: 100% buitengewone aanvulling op het inkomen gedurende het eerste jaar; 80% voor de daarop volgende maanden met dezelfde maximum bedragen als voor de normale werkloosheidsuitkering

Uitkeringsduur:
• Normale werkloosheidsuitkering: 210 dagen (300 voor werklozen van 50 jaar en ouder)
• Bijzondere werkloosheidsvoorziening: 90 dagen, mogelijkheid tot verlenging in geval van crisis
• Mobiliteitsuitkering: 36 maanden met mogelijkheid tot verlenging tot 48 maanden in de zuidelijke regio’s.

Sancties: Stopzetten van de uitkering in geval van vrijwillige werkloosheid (weigeren van een passende baan)

Gedeeltelijke werkloosheid:
Uitkeringspercentage en -duur:
• Aanvullingen op het inkomen: 80% van het volledige salaris van de 24-40 niet gewerkte uren per week, gedurende maximaal 12 maanden. Gedurende de volgende 6 maanden heeft de uitkering dezelfde bovengrens als de normale werkloosheidsuitkering
• Buitengewone aanvullingen op het inkomen: 80% van het volledige salaris van de 0-40 niet gewerkte uren per week, gedurende maximaal 36 maanden. De uitkering heeft dezelfde bovengrens als de normale werkloosheidsuitkering.

Sancties: Stopzetten van de uitkering in geval van vrijwillige werkloosheid (weigeren van een passende baan)

Oudere werknemers
Geen specifieke maatregelen

Indexatie
Geen indexatie

Bijtelling bij inkomsten uit arbeid
Niet mogelijk

Fiscale behandeling
Uitkeringen fiscaal belastbaar