Back to homepage

Werkloosheid

Financiering
Algemene regel: Eri s geen specifieke financiering. De financiering van de afzonderlijke onderdelen in de sociale zekerheid behoort tot het totale beheer van het systeem (sociale bijdragen, overheidssubsidies, belasting toegevoegde waarde), welke –afhankelijk van de noodzaak – wordt verdeeld over de verschillende sectoren.

Sociale bijdragen:
• 37,84%, basispremie (waarvan 24,77% werkgeversdeel en 13,07% werknemersdeel)
• 7,48% werkgeversdeel (cotisation de modération salariale)
• 1,69% werkgeversdeel (voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers)

Andere specifieke heffingen: Werkgevers- en werknemersbijdragen op een aantal vormen van brugpensioen.

Overheidsbijdrage: Afhankelijk van de noodzaak.

Wetgeving
Zakelijke verordening van 25 november 1991. Ministeriële beschikking van 26 november 1991.

Grondslag
Regeling van verplichte verzekering hoofdzakelijk gefinancierd middels bijdragen voor werknemers. De uitkeringen zijn inkomensafhankelijk en de percentages variëren afhankelijk van de gezinssituatie (forfaitaire uitkeringen voor jongeren).

Toepassingsgebeid
Alle werknemers die onder het sociale zekerheidssysteem vallen. Werkzoekende jongeren, die hun studie aan de middelbare school hebben afgerond.

Voorwaarden
Onvrijwillig werkloos zijn en geen inkomsten ontvangen. Arbeidsgeschikt zijn. Ingeschreven staan als werkzoekende bij het bevoegde arbeidsbureau. Aan kunnen tonen een minimaal aantal dagen werkzaam te zijn geweest (tussen 312 en 624 dagen) in de loop van een bepaalde periode (tussen 18 en 36 maanden) voorafgaande aan de aanvraag. De duur van de periode is afhankelijk van de leeftijd.

Uitkeringen
Behoudens eventuele forfaitaire bedragen is de dagvergoeding gerelateerd aan het gederfde loon met een minimum- en een maximumbedrag.
Variabele percentages afhankelijk van de gezinssituatie.

Referentieloon: Gemiddeld dagloon van het voorgaande jaar (maximaal € 65,75).

Werkloosheidsuitkering:
• Samenwonend met gezinslast: 60% van het loon; max. € 40,24, min. € 34,42;
• Samenwonend zonder gezinslast: 55% gedurende het eerste jaar; max. € 36,89, min. € 21,68;
• Alleenstaande: 60% gedurende het eerste jaar; max. € 40,24, min. € 28,91. 50% vanaf het 2de jaar; max. € 33,54

Wachtgelduitkering (op basis van studie of leertijd):
• Samenwonend met gezinslast: € 33,54;
• Samenwonend zonder gezinlast: jonger dan 18 jaar € 8,65, ouder dan 18 jaar € 13,90;
• Alleenstaande: jonger dan 18 jaar € 9,34, tussen 18 en 20 jaar € 14,67, ouder dan 21 jaar € 24,07.

Werkloosheidsuitkering met anciënniteitstoeslag:
Na het eerste uitkeringsjaar voor iedereen die ouder is dan 50 jaar en ten minste 20 jaar heeft gewerkt:
• Samenwonend met gezinslast: max. € 40,24, min. € 36,84;
• Samenwonend zonder gezinlast: max € 36,89, min. € 25,08 afhankelijk van de categorie;
• Alleenstaande: max. € 40,24, min. € 30,81 afhankelijk van de categorie.

Gedeeltelijke werkloosheidsuitkering:
Hele of halve dagen gedurende welke het arbeidscontract wordt opgeschort: de percentages variëren van 60% van het referentieloon voor samenwonenden met gezinslast en alleenstaande, tot 55% voor samenwonenden zonder gezinslast (de minimum- en maximumbedragen zijn dezelfde als van de werkloosheidsuitkering)

Duur van de uitkering: onbeperkt (behoudens enkele gevallen van langdurige werkloosheid of in het kader van het actief zoeken naar werk).

Sancties:
• Verplichting tot terugbetaling van het volledige uitgekeerde bedrag;
• Inhouding van de uitkering voor de duur van de periode waarin de werkloze niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt;
• Inhouding wanneer de werkloze niet meewerkt bij het zoeken naar passende arbeid;
• Strafrechtelijke sancties.

Oudere werknemers: Voor oudere werknemers die zijn ontslagen, bestaat een conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar. Bij ontslag kan de leeftijd worden verlaagd naar 52 jaar (voor in economische problemen verkerende ondernemingen) of van 52 tot 55 jaar (voor ondernemingen in een reorganisatieproces)

Indexatie
Werkloosheidsuitkering:Gekoppeld aan de consumentenprijsindex.

Conventioneel brugpensioen: Gekoppeld aan de consumentenprijsindex.

Bijtelling
Bijtelling bij andere sociale zekerheidsuitkeringen: Geen bijtelling mogelijk in geval van vervroegd pensioen.

Toegestane arbeid: Mogelijk in geval bij gelegenheden activiteiten; geen recht op uitkering voor de betreffende werkte dagen.

Fiscale behandeling
Uitkeringen belastbaar.